مدل سه بعدی ساختمان

مدل سه بعدی ساختمان 18

Pro 3DSky - Facade With 20 Residential and Public Low

سازنده:
دسته ابجکت:
نسخه: 3dsMax 2015 + obj( Corona )
حجم پس از اکسترکت: 0.306 گیگابایت
تاریخ ثبت: 30 بهمن 1399
ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36
cameraFarClip (float): 1e+030
cameraFarRange (float): 10000
cameraFov (float): 45
cameraNearClip (float): 0
cameraNearRange (float): 0
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 44439.4
cameraTransform (m44f): [{0.999987, -7.21775e-009, -0.00519085, -1211.92}, {-0.00523591, 4.17233e-007, -0.991431, -44507.3}, {8.9407e-008, 1, -0.130526, 1626.3}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): None
dataWindow (box2i): [0, 0, 1499, 1124]
displayWindow (box2i): [0, 0, 1499, 1124]
gamma (float): 1
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
tiles (tiledesc): [64, 64]
type (string): "tiledimage"

=Channels=
A (float)
B (float)
CESSENTIAL_Reflect.A (half)
CESSENTIAL_Reflect.B (half)
CESSENTIAL_Reflect.G (half)
CESSENTIAL_Reflect.R (half)
CESSENTIAL_Refract.A (half)
CESSENTIAL_Refract.B (half)
CESSENTIAL_Refract.G (half)
CESSENTIAL_Refract.R (half)
CMasking_ID.A (half)
CMasking_ID.B (half)
CMasking_ID.G (half)
CMasking_ID.R (half)
CMasking_ID001.A (half)
CMasking_ID001.B (half)
CMasking_ID001.G (half)
CMasking_ID001.R (half)
G (float)
R (float)ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36
cameraFarClip (float): 1e+030
cameraFarRange (float): 10000
cameraFov (float): 45
cameraNearClip (float): 0
cameraNearRange (float): 0
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 44439.4
cameraTransform (m44f): [{0.999987, -7.21775e-009, -0.00519085, -1211.92}, {-0.00523591, 4.17233e-007, -0.991431, -44507.3}, {8.9407e-008, 1, -0.130526, 1626.3}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): None
dataWindow (box2i): [0, 0, 1499, 1124]
displayWindow (box2i): [0, 0, 1499, 1124]
gamma (float): 1
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
tiles (tiledesc): [64, 64]
type (string): "tiledimage"

=Channels=
A (float)
B (float)
CESSENTIAL_Reflect.A (half)
CESSENTIAL_Reflect.B (half)
CESSENTIAL_Reflect.G (half)
CESSENTIAL_Reflect.R (half)
CESSENTIAL_Refract.A (half)
CESSENTIAL_Refract.B (half)
CESSENTIAL_Refract.G (half)
CESSENTIAL_Refract.R (half)
CMasking_ID.A (half)
CMasking_ID.B (half)
CMasking_ID.G (half)
CMasking_ID.R (half)
CMasking_ID001.A (half)
CMasking_ID001.B (half)
CMasking_ID001.G (half)
CMasking_ID001.R (half)
G (float)
R (float)ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36
cameraFarClip (float): 1e+030
cameraFarRange (float): 10000
cameraFov (float): 45
cameraNearClip (float): 0
cameraNearRange (float): 0
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 44439.4
cameraTransform (m44f): [{0.999987, -7.21775e-009, -0.00519085, -1211.92}, {-0.00523591, 4.17233e-007, -0.991431, -44507.3}, {8.9407e-008, 1, -0.130526, 1626.3}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): None
dataWindow (box2i): [0, 0, 1499, 1124]
displayWindow (box2i): [0, 0, 1499, 1124]
gamma (float): 1
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
tiles (tiledesc): [64, 64]
type (string): "tiledimage"

=Channels=
A (float)
B (float)
CESSENTIAL_Reflect.A (half)
CESSENTIAL_Reflect.B (half)
CESSENTIAL_Reflect.G (half)
CESSENTIAL_Reflect.R (half)
CESSENTIAL_Refract.A (half)
CESSENTIAL_Refract.B (half)
CESSENTIAL_Refract.G (half)
CESSENTIAL_Refract.R (half)
CMasking_ID.A (half)
CMasking_ID.B (half)
CMasking_ID.G (half)
CMasking_ID.R (half)
CMasking_ID001.A (half)
CMasking_ID001.B (half)
CMasking_ID001.G (half)
CMasking_ID001.R (half)
G (float)
R (float)ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36
cameraFarClip (float): 1e+030
cameraFarRange (float): 10000
cameraFov (float): 45
cameraNearClip (float): 0
cameraNearRange (float): 0
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 44439.4
cameraTransform (m44f): [{0.999987, -7.21775e-009, -0.00519085, -1211.92}, {-0.00523591, 4.17233e-007, -0.991431, -44507.3}, {8.9407e-008, 1, -0.130526, 1626.3}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): None
dataWindow (box2i): [0, 0, 1499, 1124]
displayWindow (box2i): [0, 0, 1499, 1124]
gamma (float): 1
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
tiles (tiledesc): [64, 64]
type (string): "tiledimage"

=Channels=
A (float)
B (float)
CESSENTIAL_Reflect.A (half)
CESSENTIAL_Reflect.B (half)
CESSENTIAL_Reflect.G (half)
CESSENTIAL_Reflect.R (half)
CESSENTIAL_Refract.A (half)
CESSENTIAL_Refract.B (half)
CESSENTIAL_Refract.G (half)
CESSENTIAL_Refract.R (half)
CMasking_ID.A (half)
CMasking_ID.B (half)
CMasking_ID.G (half)
CMasking_ID.R (half)
CMasking_ID001.A (half)
CMasking_ID001.B (half)
CMasking_ID001.G (half)
CMasking_ID001.R (half)
G (float)
R (float)ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36
cameraFarClip (float): 1e+030
cameraFarRange (float): 10000
cameraFov (float): 45
cameraNearClip (float): 0
cameraNearRange (float): 0
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 44439.4
cameraTransform (m44f): [{0.999987, -7.21775e-009, -0.00519085, -1211.92}, {-0.00523591, 4.17233e-007, -0.991431, -44507.3}, {8.9407e-008, 1, -0.130526, 1626.3}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): None
dataWindow (box2i): [0, 0, 1499, 1124]
displayWindow (box2i): [0, 0, 1499, 1124]
gamma (float): 1
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
tiles (tiledesc): [64, 64]
type (string): "tiledimage"

=Channels=
A (float)
B (float)
CESSENTIAL_Reflect.A (half)
CESSENTIAL_Reflect.B (half)
CESSENTIAL_Reflect.G (half)
CESSENTIAL_Reflect.R (half)
CESSENTIAL_Refract.A (half)
CESSENTIAL_Refract.B (half)
CESSENTIAL_Refract.G (half)
CESSENTIAL_Refract.R (half)
CMasking_ID.A (half)
CMasking_ID.B (half)
CMasking_ID.G (half)
CMasking_ID.R (half)
CMasking_ID001.A (half)
CMasking_ID001.B (half)
CMasking_ID001.G (half)
CMasking_ID001.R (half)
G (float)
R (float)

در این قسمت از سایت مون آرک برای شما عزیزان یک مدل سه بعدی ساختمان که از سری آبجکت های Pro سایت محبوب 3DSky می باشد را قرار دادیم.این فایل با فرمت Max و Obj به همراه تکسچر را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

دانلود مجموعه از سرعت دانلود لذت ببرید! دانلود ویژه با اعتبار
رمز فایل (تایپ کنید)
moonarch.ir