قوانین

  • استفاده از نام های کاربری غیر اخلاقی و توهین آمیز باعث برخورد از سمت مون آرک خواهد بود و مون آرک تعهدی در قبال ارائه خدمات به این حساب های کاربری نخواهد داشت.
  • مسئولیت نگهداری و حفظ کلمه های عبور های عبور کاربران بر عهده ایشان است و در صورت انتشار کلمه عبور حساب کاربری مون آرک این حساب را مسدود خواهد کرد.
  • شبیه سازی و رونویس از مون آرک غیر قانونی بوده و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
  • استفاده اشتراکی از یک حساب کاربری غیر مجاز بوده و این حساب های کاربری در صورت مشاهده مسدود خواهند شد.
  • مون آرک موظف است از اطلاعات شخصی کاربران خود محافظت کرده و از انتشار و فروش این اطلاعت خودداری کند.
  • دانلود های با حجم وسیع کلی سایت با استفاده از برنامه های دانلود خودکار غیر مجاز است و حساب های کاربری مرتبط مسدود خواهد شد.